Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koopjesboom V.O.F.

Tot stand gekomen op 29 november 2013.

Algemene Voorwaarden Koopjesboom V.O.F., gevestigd aan Lorentzweg 26, 2964LN, te Groot-Ammers, ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 58220259. BTW Nummer: NL852929766B01

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:  De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Koopjesboom V.O.F.:         Koopjesboom V.O.F., ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 58220259

Koop op afstand:

De overeenkomst tussen de wederpartij en Koopjesboom V.O.F., waarbij in het kader van een door de Koopjesboom V.O.F. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Koopjesboom V.O.F. en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Koopjesboom V.O.F.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Koopjesboom V.O.F. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Koopjesboom V.O.F., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Koopjesboom V.O.F. en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Koopjesboom V.O.F. zijn overeengekomen.

Aanbiedingen

Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen zijn gedurende 1 week geldig. Aanbiedingen vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Koopjesboom V.O.F. kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Koopjesboom V.O.F. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koopjesboom V.O.F. anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Koopjesboom V.O.F. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Koopjesboom V.O.F..

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Koopjesboom V.O.F. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Koopjesboom V.O.F. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Koopjesboom V.O.F. proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Koopjesboom V.O.F. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Koopjesboom V.O.F. kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Koopjesboom V.O.F. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Koopjesboom V.O.F. heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Koopjesboom V.O.F. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Koopjesboom V.O.F. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Koopjesboom V.O.F. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Koopjesboom V.O.F. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Koopjesboom V.O.F..

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Koopjesboom V.O.F. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Koopjesboom V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Koopjesboom V.O.F. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Koopjesboom V.O.F. kenbaar behoorde te zijn.

Prijzen

De prijzen zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal Koopjesboom V.O.F. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Prijswijziging

Indien Koopjesboom V.O.F. met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Koopjesboom V.O.F. gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Koopjesboom V.O.F. het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

-          de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Koopjesboom V.O.F. rustende verplichting ingevolge de wet;

-          Koopjesboom V.O.F. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

-          bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Koop op afstand

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft Koopjesboom V.O.F. het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door de Koopjesboom V.O.F. geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

Indien Koopjesboom V.O.F. niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende dertig dagen na de ontvangst van de door Koopjesboom V.O.F. geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Koopjesboom V.O.F. in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking te retourneren. De verzendkosten komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, dan stort Koopjesboom V.O.F. uiterlijk dertig dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het aanbetaalde bedrag terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Koopjesboom V.O.F. uiterlijk binnen dertig dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Koopjesboom V.O.F. en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Koopjesboom V.O.F.. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

-          reisovereenkomsten;

-          onroerende goederen;

-          financiële diensten;

-          diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

-          internetveilingen;

-          kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

-          producten die snel kunnen bederven of verouderen;

-          producten van persoonlijke aard;

-          producten op maat gemaakt;

-          verzegelde Programmatuur waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken.

Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen 2 tot 5 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen of beschreven.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Koopjesboom V.O.F. gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Koopjesboom V.O.F. heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Koopjesboom V.O.F. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Koopjesboom V.O.F. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Koopjesboom V.O.F. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Koopjesboom V.O.F. binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Zichttermijn

Koopjesboom V.O.F houd een wettelijk zichttermijn aan van maximaal 14 dagen.

Er geldt een wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen de zichttermijn actief is, binnen deze termijn moet U de consument of ontvanger van het geleverde, melding maken van retour. Na deze melding krijgt U de consument nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te zenden. De zichttermijn is alleen van toepassing op aankopen die "op afstand" verricht zijn. Hiermee wordt bedoeld alles dat gekocht wordt via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus.

De zichttermijn gaat in als het product is geleverd en fysiek is ontvangen. Bij een levering die bestaat uit meerdere deelleveringen gaat de zichttermijn in nadat de complete bestelling is ontvangen. Wij krijgen in de meeste gevallen een bevestiging van onze verzender wanneer een product is overhandigd. Vanaf deze datum gaat het termijn van 14 dagen in

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Koopjesboom V.O.F..

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Koopjesboom V.O.F. aangewezen bank- of girorekening, tenzij anders is overeenkomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeenkomen.

Koopjesboom V.O.F. en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Koopjesboom V.O.F. en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Koopjesboom V.O.F. onmiddellijk opeisbaar.

Koopjesboom V.O.F. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Koopjesboom V.O.F. kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Koopjesboom V.O.F. heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Koopjesboom V.O.F. heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Koopjesboom V.O.F. van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Koopjesboom V.O.F. heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Koopjesboom V.O.F. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Koopjesboom V.O.F. totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Koopjesboom V.O.F. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Koopjesboom V.O.F. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

-          na het sluiten van de Overeenkomst Koopjesboom V.O.F. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Koopjesboom V.O.F. kan worden gevergd.

Koopjesboom V.O.F. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Koopjesboom V.O.F. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Koopjesboom V.O.F. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

-          na het sluiten van de Overeenkomst Koopjesboom V.O.F. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-          door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Koopjesboom V.O.F. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

-          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Koopjesboom V.O.F. kan worden gevergd;

-          de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

-          de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

-          de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Koopjesboom V.O.F. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Koopjesboom V.O.F. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Koopjesboom V.O.F. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Koopjesboom V.O.F. het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Koopjesboom V.O.F. of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Koopjesboom V.O.F. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Koopjesboom V.O.F. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Koopjesboom V.O.F. in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Koopjesboom V.O.F. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Koopjesboom V.O.F. zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Koopjesboom V.O.F. als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Koopjesboom V.O.F. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Koopjesboom V.O.F. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koopjesboom V.O.F. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

Koopjesboom V.O.F. garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Koopjesboom V.O.F. garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Koopjesboom V.O.F. garandeert dat de tweedehands goederen in goede staat verkeren. De tweedehands goederen kunnen sporen van gebruik vertonen. Indien de tweedehands goederen eventuele gebreken bevatten, vermeld staat dit op de website onder het desbetreffende Product nadrukkelijk vermeld.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Koopjesboom V.O.F., na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Koopjesboom V.O.F. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Koopjesboom V.O.F. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 1 dagen zegge 24 uur  na levering van het Product schriftelijk aan Koopjesboom V.O.F. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Koopjesboom V.O.F. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Koopjesboom V.O.F. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

Koopjesboom V.O.F. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Koopjesboom V.O.F..

Koopjesboom V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Koopjesboom V.O.F. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Koopjesboom V.O.F. beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Koopjesboom V.O.F. uitkeert of tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

Koopjesboom V.O.F. is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Koopjesboom V.O.F. ingeschakelde derden.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Koopjesboom V.O.F. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Koopjesboom V.O.F. en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Indien Koopjesboom V.O.F. door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Koopjesboom V.O.F. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koopjesboom V.O.F. en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens Koopjesboom V.O.F. en de door Koopjesboom V.O.F. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Koopjesboom V.O.F. ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

Koopjesboom V.O.F. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Koopjesboom V.O.F. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Koopjesboom V.O.F. verstrekt, zal Koopjesboom V.O.F. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Koopjesboom V.O.F. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Koopjesboom V.O.F. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Koopjesboom V.O.F. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Koopjesboom V.O.F. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Koopjesboom V.O.F. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Koopjesboom V.O.F. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Koopjesboom V.O.F. verstrekt en Koopjesboom V.O.F. verzamelt, zal Koopjesboom V.O.F. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Koopjesboom V.O.F. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

De informatie die Koopjesboom V.O.F. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Koopjesboom V.O.F. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Koopjesboom V.O.F. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Koopjesboom V.O.F. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Koopjesboom V.O.F. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Koopjesboom V.O.F. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koopjesboom V.O.F. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Beveiliging website

De volledige betalingsprocedure op de Koopjesboom websites maakt voor de overdracht van gegevens gebruik van een beveiligde server met een geverifieerd TLS/SSL ook wel een Secure Socket Layer certificaat. Als u op het hangslot-symbooltje onderaan uw browserscherm klikt zult u naar het beveiligingscertificaat van deze website worden geleid. Heeft u problemen of is de URL of zoek balk van uw browser rood? Meld dit dan met betrekking tot de veiligheid van deze website, stuur dan een e-mail naar [email protected] onder vermelding van zoek balk/URL Balk is rood.

Auteursrecht

Koopjesboom V.O.F. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Koopjesboom V.O.F. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Alle teksten en foto’s op onze websites zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Koopjesboom V.O.F. Het is niet toegestaan zonder enig overleg gebruik te maken of te publiceren uit de content als he zijnde tekst afbeeldingen of enig ander materiaal van en op onze websites onze nieuwsbrieven, briefpapier en huisstijl.

Websites

Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op en hebben mede betrekking op de volgende website https://www.kbmodelcars.com onder algemene voorwaarden.

Vertalingen

Onze websites kunnen gebruik maken van geautomatiseerde vertalingen.

In geval van interpretatie, zin opbouw fouten en eventueel woordfouten en of  tegenstrijdigheid al dan niet inconsistentie tussen de voorwaarden van de uit het Nederlands Vertaalde versie van deze Voorwaarden, is de oorspronkelijke Nederlandse versie in het Nederlands en de wetgeving bindend. Uit vertaalde versies kunnen geen rechten worden ontleend.

Herroepingsrecht bij levering van producten

1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar KBmodelcars.com zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Terugzending van de producten dient, indien redelijkerwijs mogelijk, te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

3. Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

Kosten  in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal KBmodelcars.com Koopjesboom V.O.F. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
  3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door KBmodelcars.com alleen worden uitgesloten indiende KBmodelcars.com dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

d. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer 58220259.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Koopjesboom V.O.F.

Review ons hier

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »